Digitális Témahét 2018
http://digitalistemahet.hu/temahetrolSuliújság, a Digitális Témahét produktuma:

(folytatás hamarosan)


SOKSZÍNŰ SZOVÁTA PROJEKT – SULIÚJSÁG

Készítették:
A szovátai S. Illyés Lajos Általános Iskola pedagógusai: Fülöp Krisztina, Kiss Emese, Madaras Beáta és az iskola VI. osztályos diákjai

TartalomTERVEZÉSI, SZERVEZÉSI FELADATOK


Évfolyamok:

VI.B. és VI.C.

Időtartam:

2018.április 9-13.

Tantárgyak köre:

A projekt a magyar nyelv és irodalom, földrajz, biológia, helytörténelem és informatika tantárgyakat érinti.

Külső cél, produktum:

A projekt célja egy iskolaújság létrehozása Szováta város nevezetességeinek, természeti és mesterséges kincseinek, turisztikai adottságainak, hagyományainak, népszokásainak valamint híres lakosainak és vendégeinek bemutatásával.

Összefoglalás:

A diákok csoportokra osztva dolgoznak különböző témákkal. Információt gyűjtenek, interjút készítenek, felmérést végeznek, majd a publicisztikai műfajok sajátosságaira figyelve megalkotják az újság cikkeit.

A projekt során nyelvtan óra keretében megismerkednek a publicisztikai műfajok sajátosságaival (pl. hír, tudósítás, kommentár stb.), internetes újságok és a Youtube segítségével ezekre példákat kapnak, keresnek, tanácsot kérnek Szováta város újságának főszerkesztőjétől. Ezt követően azokat megadott szempontok alapján elemzik, az eredményeket rendszerezik és a kapott minta szerint megírják a maguk cikkét a témában.

Irodalom és történelem óra keretében utána járnak a Szovátához kapcsolódó legendáknak, történelmi eseményeknek, híres embereknek (festők, szobrászok, írók, városalapítók), interjút készítene idősebb emberekkel, nagyszülőkkel, szülőkkel, diáktársakkal, néprajzkutatókkal, lelkészekkel, városi elöljárókkal, érdeklődnek hagyományokról, népszokásokról, ötvözve a múlt, jelen és jövő képét. Fotókat készítenek a székely kapukról, régi műemlékekről, turisztikai látványosságokról.

Biológia és földrajz tantárgyak keretében utánanéznek Szováta földrajzi elhelyezkedésének, domborzatának, növény- és állatvilágának. Bejárják a Só útját.

Az informatika tantárgy keretében a diákok szöveges dokumentumokat hoznak létre, alkotnak és formáznak, valamint digitális képeket alakítanak, tablóvá illesztenek össze. Az információk hatékony keresése és megtalálása a témában fontos feladata az órának, a diákok megtanulják a modern infokommunikációs eszközök alkalmazását saját publicisztikai műfajuk létrehozása során. A projekt során megismerkednek különböző ingyenes alkalmazásokkal, amelyek segítik munkájukat.

 A projekt során elkészül témánként egy-két cikk, melyek egy online majd nyomtatott suliújságban jelennek meg. A közösen elkészített kiadványba képzeletbeli és valós interjúk, hírek, tudósítások, riportok kerülnek, amelyeket képekkel, apróhirdetésekkel, reklámokkal színesítünk.

Zárás: „újságbemutató”a meghívott vendégeknek (tanárok, diáktársak, szülők)

Fejlesztendő készségek, kompetenciák:

Általános kompetenciák: kommunikációs, együttműködései, problémamegoldó kompetenciák fejlesztése, nemzettudat erősítése, kulturális toleranciaképesség fejlesztése, , …
Tanulási és innovációs készségek: kreativitás, kritikai gondolkodás, általános műveltség megalapozása, a különböző tantárgyak keretében megszerzett tudás kombinálása, anyanyelvi kommunikáció, önkifejezés fejlesztése, különböző szövegek megértésének elősegítése, művészeti készségek fejlesztése, helyismereti információk bővítése.
Digitális kompetenciák: digitális technológiák, applikációk, eszközök, hálózatok használata, előnyeinek megismerése

A projekthez szükséges eszközök, alkalmazások:

Eszközök: számítógép, projektor, interaktív tábla, fényképezőgép, mobiltelefon
Alkalmazások: MS PowerPoint, Word, Paint rajzolóprogram, LearningApps alkalmazások, Facebook, Symbaloo, Lino, Google Drive, TeamUp, Random name, Padlet, Tagsmaker, Bighugelabs, AnswerGarden

Segédanyagok, internetes források:
·         Prezi Sajtószövegek (https://prezi.com/tmleg95jcxiv/sajtoszovegek/)
·         Tanítás mestersége (http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia)
·         Sulinet Digitális Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
·         MTA - Helyesírási Tanácsadó Portál (http://helyesiras.mta.hu/). 


A PROJEKT PEDAGÓGIAI ALAPJAI


Tartalmi követelmények:

A projekt nem egyeztethető össze az ország iskolai mechanikus időbeosztásával, a tanórák szerkezetével. Átlépi az osztálytermeket, sőt az évfolyamok által megszabott életkori kereteket is. Interdiszciplináris jellegénél fogva áttöri a tantárgyi választóvonalakat. A tematika nem összeegyeztethető a kerettantervekkel, a projekt iskolán kívüli tevékenységnek számít.

Tanulási célok / tanulási eredmények:

informatika:
Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum készítése. Digitális képek alakítása, formázása. Adatbevitel, javítás, másolás. Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; önálló és kritikus attitűd fejlesztése.
nyelvtan:
A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben. A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése. Kritikai gondolkodás fejlesztése: tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése. A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás (hír, interjú, riport, tudósítás). A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő helyesírás értelem tükröztető szerepének értelmezése.
irodalom:
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése.
történelem:
Helytörténeti kérdések felkutatása, népi hagyományok, szokások összegzése, megismerése. Ősök iránti tisztelet erősítése, érdeklődés felkeltése.
A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése.
A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése.
földrajz, biológia:
Térképek használatának, ismeretének fejlesztése. Földrajzi fekvésből adódó éghajlati tényezők beazonosítása, domborzattal, talajjal, növény- és állatvilággal kapcsolatos információk bővítése. A természet iránti tisztelet és szeretet növelése, környezetbarát, céltudatos életvitel kialakítása, fejlesztése.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések:


Alapkérdés
Hogyan készül az iskolaújság?
Projekt-szintű kérdés
Mit tudunk Szovátáról?
Mit tudunk a sajtószövegekről?
Mit jelent a publicisztika?
Tartalmi kérdések
Miről híres Szováta?
Mit tudunk Szováta természeti kincseiről? Műemlékekről?
Milyen népszokások, hagyományok vannak?
Milyen sportokat űznek a szovátaiak?
Mit tudunk Szováta múltjáról, jelenéről és milyen elképzelésünk van a jövőjével kapcsolatosan?
Mi a jó hír alapja?
Miben különbözik egymástól a tudósítás, a riport és az interjú?

 

 Differenciált oktatás alkalmazása

Sajátos nevelési igényű tanulók:
 • A gamification módszerének köszönhetően a sajátos nevelési igényű tanulók is megtalálhatják azt a területet, ahol eredményesen működhetnek közre a csoportmunkában és segíthetik a csapat munkáját a projektben.
 • ·         Dyslexiások támogatása képekkel kapcsolatos műveletekkel
 • ·         Egyszerűbb, rövidebb, a lényegre koncentrálódó szöveges források adása
 • ·         Lényeges információk kiemelése képekből, szövegből
 • ·         Figyelemmegosztás képességének gyakorlása több egyidejű információ megadásával
 • ·         Információgyűjtés internetről


Tehetséges/különleges képességű tanulók:
 • ·         Különböző műfajú önálló cikkek készítése a projekt témájával kapcsolatosan (kritikus gondolkodás fejlesztése)
 • ·         Egyéni feladatmegoldási módok választása
 • ·         Lehetőséget adhatunk arra, hogy társaikat tanítsák
A PROJEKT MENETE


Projektnapló:


Bevezető
A projekt módszer bemutatása
Központi téma kijelölése
1.nap
Előzetes tudásfelmérés
Ötletbörze: témaválasztás
Ötletbörze: információszerzés
TKM – táblázat
Csoportalkotás
Témák kisorsolása
Név és logó készítése
Feladatok leosztása
Informálódás internetről
Publicisztikai műfajok sajátosságai
Interjú kérdéseinek összeállítása
Facebook csoport létrehozása (kapcsolattartás)
Fotók feltöltése a csoportba és a blogra
Projektnaplók
2.nap
Információ- és adatgyűjtés
Ötletbörze: újság
Interjúk
Képek
Videók
Aláírások
Projektnaplók
Adatok feltöltése
3.nap
Információk, adatok feldolgozása
Tudósítások, beszámolók
Riportok
Interjúk
Projektnaplók
Újság megszerkesztése
Zárás
A projekt, produktum kiértékelése
Önértékelés, csapattársi értékelés
TKM – táblázat befejezése
Végső tudásfelmérés
A produktum (suliújság) bemutatása

Módszertani eljárások:

1.      nap:
A projektben használt sokfajta eszköz összegyűjtésére a Symbaloo-t használjuk, ahol csempékbe tudjuk rendezni az elvégzendő feladatok linkjeit és frissíthetjük is azokat, így egyetlen webcímet kell csak a diákoknak megjegyezni, így mindent megtalálnak egy helyen. (https://www.symbaloo.com/mix/sokszinuszovataprojekt)


Munkánk során kulcsfontosságú lesz a projektnapló, melyben dokumentálják mikor, hol jártak, kivel beszéltek és az aláírásgyűjtés, fénykép/videó készítés, amellyel alátámasztják a projektnaplót. (Facebook csoportban íródnak a naplók minden nap és a képek, videók is ide töltődnek fel)

A projekt az előzetes tudás felmérésével kezdődik, melynek célja, hogy megnézzük, milyen tudással rendelkeznek már a diákok és milyen elképzelésük van a projektet illetően. Eszköz: Google kérdőív (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9XDnc30CM0oR6yOBXDCVL4RC51QEhuTN1lZdfRWU058OOPA/viewform?entry.624375966).
Ötletbörzét tartunk, szófelhőt készítünk, azzal kapcsolatban, hogy milyen érdekességek jutnak a diákok eszébe a Sokszínű Szováta hallatán, hogy szerintük miről szól a projekt. (https://answergarden.ch/682294) Ebből közösen kiválasztunk 8 témát, amit majd leosztunk a 8 csapat között.


Ötletbörzét tartunk az információszerzés lehetőségeiről is. (https://answergarden.ch/682310)


A projektet egy Lino - ban elkészíthető TKM - táblázat öleli körbe. Megkérjük a diákokat, hogy írjanak (zöld színű) cetlit arról a témáról, amelyről a legtöbbet tudnak, írjanak (sárga színű) cetlit arról, hogy melyik témáról szeretnének többet tudni, illetve írjanak (piros) cetlit arról, hogy melyik téma érdekli őket a legkevésbé. Egy negyedik színű cetlivel (kék) fogjuk jelölni azokat az adatokat, amelyekre választ kapunk, amelyeket megtanultunk a témahét végére.Az egyéni feladatokat a csoportalkotás követi. (https://www.randomlists.com/team-generator) A csoportok kialakítása során próbáljuk elkerülni a baráti társaságok létrejöttét az együttműködő képesség és a mások iránti tolerancia fejlesztése végett. A hangsúly tehát a véletlenszerű csoportalakításon van.

A 8 csapat között szerencsekerékkel kisorsoljuk a 8 témakört, amelyről információkat kell majd gyűjtsenek, így elkerülhetjük az esetleges vitákat a témakörök felett. (https://www.classtools.net/random-name-picker/89_Lh7NBR)

A csapatok nevet választanak és logót készítenek maguknak a témájukhoz kapcsolódóan. (https://www.tagsmaker.com/)

A csapatok leosztják a feladatokat maguk közt és információkat gyűjtenek az internetről a témájukkal kapcsolatosan.[M1] 


Közösen megismerkedünk a publicisztikai műfajok sajátosságaival, felhasználva néhány internetes forrást. (https://prezi.com/tmleg95jcxiv/sajtoszovegek/) (http://www.partium.eu/_data/dl/ReporterPackageHU_textbook.pdf)

A csapatok megbeszélik és összeállítják a kérdéseket az interjúhoz.

Közös facebook csoportot hozunk létre (a szülők beleegyezésével), ahová majd a képeket és egyéb adatokat fel tudják tölteni a diákok és folyamatos kommunikációs lehetőséget biztosít. (Sokszínű Szováta)

Közös fotókat készítünk a feladatok során, amelyet a nap végén feltöltünk a csoportba és az iskola blogjára. (https://sillyeslajos.blogspot.ro/p/digitalis-temahet-2018.html)

2.      nap:
A csapatok terepmunkát végeznek: információkat, adatokat gyűjtenek, interjút készítenek, fényképeznek, videóznak és feltöltik a csoportba. Projektnaplókkal, aláírásokkal és digitális adatokkal bizonyítják, hogy dolgoztak.


A beszámolói alapján a csoportok több mint 60 emberrel próbáltak beszélni, ezek közül sokan nem voltak hajlandóak interjút adni, vagy beengedni a házukba. Volt olyan negatív tapasztalata is az egyik csoportnak, hogy a kutyát akarták rájuk uszítani. Akikkel sikerült interjút készíteni, kérték, hogy a videó anyagot ne jelentessük meg, így csak a zárt facebook csoportba töltöttük fel, azok alapján íródtak meg az interjúk, riportok. (Ha szeretnének hozzáférni, jelentkezzenek a csoportba és jóváhagyjuk a jelentkezést.) Felkeresték a Szovátai Hírmondó újság főszerkesztőjét és tanácsot kértek az újság szerkesztéséhez is.

3.      nap:
Feldolgozásra kerülnek az összegyűjtött információk, adatok. A diákok egyenként élménybeszámolókat, tudósításokat írnak. A csapatok a legérdekesebb videókból interjúkat, riportokat készítenek. Szavazással döntjük el, hogy melyek lesznek azok az alkotások, amelyek bekerülnek a suliújságba.

A diákok a projektet vezető pedagógusok segítségével, útmutatásával megszerkesztik az iskolaújságot, figyelve az újságok tartalmi és szerkezeti elvárásaira. (Tollforgató[M2] )
A csapatok élménybeszámolót tartanak egymásnak. Elmesélik kivel készítettek interjút, miért őket választották, mit kérdeztek, az alanyok mit válaszoltak és milyen új információt sikerült összegyűjteni a témájukról. A többi csapat begyűjti az információt, figyel és tanul, mert a végső tudásfelmérésen mindenki témájához kapcsolódóan lesz kérdés.

Azok a csapatok, akik nem készítettek interjút, bemutatták a témájukhoz kapcsolódó képeket, információkat projektorsegítségével.ZÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS


Az értékelés időrendje:


Projekt kezdetén
Projekt közben
Projekt végén
előzetes tudásfelmérés
TKM – táblázat

projektnaplók
feltöltött adatok
megírt dokumentumok: tudósítás, riport, interjú
megfigyelés
reciprok tanítás
pontok aktivitásért, csoportbeli munkáért
befejező körkérdés
önértékelés
csoporttársi értékelés
csoportmunka elemzése
TKM – táblázat befejezése
végső kérdőív
produktum értékelése

Értékelési összefoglaló

A projekt végén kiegészítjük a TKM – táblázatot, befejező körkérdés és szófelhő segítségével a diákok elmesélik az élményeiket és jellemzik a projektet.


Önértékeléssel nézzük meg, hogy a diákok hogyan értékelik a saját munkájukat, mennyire érzik hasznosnak magukat a csapatban. (https://docs.google.com/forms/önértékelés)
Csoporttársi értékelés következik, amelyből a diákok is megtudhatják, hogy társaik mennyire ismerik el munkájukat, mennyire tartják jó csapattársnak, mennyire tudnak számítani rájuk. Jó összehasonlítási alapnak számít az önértékeléssel.Zárásként egy végső kérdőívvel felmérjük a szerzett tárgyi tudást, ami nem csak a saját csapatuk témájához kötődik, hanem a többi csapat bemutatott munkájához is. A csapatok bemutatták egymásnak a témájukat és elmondták a fontos információkat, élményeket. Ezek alapján készül el számukra a végső kérdőív. (https://docs.google.com/forms/végső kérdőívAz értékeléshez hozzá tartozik az újság bemutatása is, amely a tanári közösség, szülők és diáktársak előtt történik. [M3] A diákok érdekesnek és hasznosnak vélték a projektet. Fontos információkat gyűjtöttek össze és gyarapodott a tárgyi tudásuk Szovátával kapcsolatban, amit a végső teszt is mutat. Sikerült a szociális készségeket fejleszteni, nagy változást tapasztaltunk a projekt végére a kezdetekhez képest. Azok a gyerekek, akik félelemmel tele állították össze a kérdéseiket az interjúhoz és nem mertek megszólítani embereket, a projekt végére bártan kerestek fel alanyokat és beszélgettek velük, büszkén kiálltak és bemutatták a munkájukat.

A végső értékelésekből kiderült, hogy a néhány diáknak nehézséget okozott beilleszkedni a csoportba és részt vállalni a feladatokból, de a gyerekek többsége nagyon élvezte a közös munkát. A megszokott értékeléshez képest újszerű volt az önértékelés és a csapattársi értékelés, de tetszett a gyerekeknek.

A kitűzött célt megvalósítottuk. Az újság szerkesztése nehézkes volt, újszerű, de kedvet kaptak hozzá, ami bíztató a jövőre nézve az újság fennmaradása érdekében.

Hosszú távú célokat fogalmaztak meg a diákok: a digitális újságnak jó lenne nyomtatott változatban is megjelennie.

Felismerték azt, hogy közös erővel, tanári segítséggel képesek értékes, érdekes információkat gyűjteni és közvetíteni, úgy iskolánk diákjai, mint családjaik és a városi közösség felé.

Örömmel fogadták azt, hogy a Szovátai Hírmondó, a város közérdekű havilapja szívesen fogad cikkeket, beszámolókat a projekttel kapcsolatosan, hiszen így a Digitális Témahét információi eljutnak a város magyarlakta családjaihoz. 

Az örömüket tetőzte, hogy megtörtént a mediatizálása a projektnek, felkeresett minket a Sóvidék televízió és interjút készített a projektben résztvevő két diákkal és a projektet vezető egyik pedagógussal. Így még több emberhez eljut a diákok aktivitása. 
(https://www.facebook.com/sovidektv/videos/1695387673871484/ )

Élmény volt részt venni a projektben úgy diákként, mint pedagógusként, mindenki izgalommal várja a következő projektet.
 [M1]kep


 [M2]link


 [M3]képek
 • Előzetes tudásfelmérés (Google Drive)
 • Csoportalkotás (Random Team Generator) 
 • Témaválasztás (Random Name Picker) 
                             


 • Ötletbörze - szófelhő (AnswerGarden)


 • TKM - táblázat a Lino alkamlazással

 • Logó készítés a tagsmaker alkalmazással
 • munka az iskolában
Terepmunka

 • Hagyományok, népszokások

 • Híres emberek • Műemlékek • Örökségünk
 • Természeti kincsek


Végső felmérések
Bemutatás a szülőknek, pedagógusoknak, diáktársaknak


1 megjegyzés: