Rendszabályzat 2017-2018REGULAMENTUL  ELEVILOR

2017-2018

Calitatea de elev al  Scolii Gimnaziale „S. ILLYÉS LAJOS” impune respectarea  stricta  a unor prevederi incluse în REGULAMENTUL ELEVILOR elaborat  de către comisia  formata din cadrele didactice  ale Scolii Gimnaziale „S. ILLYÉS LAJOS „  pe baza Statutul elevelui (ORDIN Nr. 4742/2016 din 10 august 2016)

I.                   Drepturile elevilor

Art. 1. – Elevii din Şcoala Gimnazială „S. Illyes Lajos” se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite de calitatea de elev.
Art. 2. – Elevii din Şcoala Gimnazială „S. Illyes Lajos” beneficiază de învăţământ gratuit. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 3. – (1) Elevii din învăţământul cu frecvenţă beneficiază de diverse tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social. Criteriile de acordare a burselor se găsesc în Metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi promulgată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale.
  (2) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.
Art. 4. – Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin personal de specialitate.

Art. 5. Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul şcolii, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora.

Art. 6. – (1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.
 (2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală, la cererea grupului ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.
Art. 7. – Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste / publicaţii şcolare proprii, al căror conţinut nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi a altor regulamente şcolare.

Art. 8. - Elevii au şi alte drepturi prevăzute de legislaţia şi regulamentele în vigoare

Art. - La nivelul şcolii se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi funcționează pe baza unui regulament propriu.

II.                Obligaţiile elevilor

Art. 9. – Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
Art. 10. – (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara ei.
     (2) Prin „comportament civilizat” se înţelege:
a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);

c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală;
d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al comisiei de disciplina, al directorului, etc.);
e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;
f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.
     (3) „Ţinuta decentă” presupune:
a) purtarea obligatoriu a uniformei şcolare: tricouri cu mânecă scurtă sau lungă de culoare albastra, cu inscripţia SIL;
b) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi sau de trei sferturi; păr îngrijit şi nevopsit; nu au voie să poarte cercei;
c) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; este interzis să aibă părul şi unghiile vopsite, nu au voie să folosească un machiaj strident, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri în nară sau buză şi nici un număr mare de cercei în ureche;

d) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri si tatuaje vizibile.

(4) La ocazii festive se va purta obligatoriu ţinută festivă pantaloni/ fusta neagră – cămaşă albă
Art. 11. – Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
Art. 12. – Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca şcolii şi restituirea lor la termenul stabilit.

Art. 13. – Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în toate spaţiile destinate activităţilor sportive şi în curţile interioare.

Art. 14. – Intrarea la cursuri a elevilor se face în intervalul 7,35– 8,00. Elevii claselor I- IV. vor intra şi ieşi prin uşa spre terenul de joacă, iar elevii claselor V- VIII. prin uşa din spate.
            Art. 15.  - Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la medicul şcolii, învoire scrisă de la părinte / tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele / tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi / tutori.
Art. 16. – Motivarea absenţelor elevilor se face pe baza adeverinţelor.
Art. 17. - Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.
            Art. 18. - Elevii au obligaţia să participe la festivităţile de deschidere şi  închidere a anului şcolar, la drumeţiile organizate de şcoală, comemorarea zilei de 15 Martie şi la Zilele Şcolii.
Art. 19 - Elevii au obligaţia să aducă materialele necesare pentru ore (caiet, carte, instrumente geometrice, echipament de desen, de sport, etc.).
Art. 20. - Elevii din clesele V- VIII. au obligaţia să poarte tricou alb şi pantaloni corespunzatori cponform cerintelui profesorului de educatie fizica.
            Art. 21. - Elevii scutiţi de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică şi să rămână sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiţi de efort fizic vor prezenta la şcoală documentul de la medicul specialist până la data de 1 octombrie 2017. Orice scutire medicală prezentată după această dată este luată în evidenţă cu data respectivă fără a avea efect asupra absenţelor primite anterior.
            Art. 22. Elevii au obligaţia să iasă în curte pe timpul pauzei, cu excepţia vremii ploioase, vântului puternic sau a frigului.
            Art. 23 Elevii au obligatia sa faca curatenie pe teritoriul scolii conform planificarii.
Art. 24. Elevii care au cererea de a aduce telefonul la scoala aprobată, trebuie să depună telefonul la secretariat in timpul orelor.
Art. 25.– Obligaţia elevului  de serviciu pe clasă
(1) La nivelul fiecărei clase, zilnic sau săptămânal 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, pe baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte, care este afişat în clasă
(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:
a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor absenţi;
b) aduce cretă şi buretele pentru tablă, asigură curăţenia tablei;
c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;
d) deschide geamurile la sfărşitul fiecărui ore;
e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate;
f) urmăreşte ţinuta de uniformă şi carnetul de elev a elevilor din clasă,
g) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.

III.             Este interzis elevilor:
Art. 26.          
·         să insulte şi/sau să hărţuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului şcolar;
·         să aibă o atitudine de ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii.
·         să aducă în incinta şcolii persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare;
·         să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
·         să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
·         să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, caiete de disciplină, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
·         să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
·         să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
·         să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
·         să introducă şi să facă uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum cuţit, briceag,muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;
·         să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii;
·         să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
·         să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;
·         să aducă telefoane mobile în şcoala, ori I-poduri, MP3 sau Mp4, tablete ori lap-top;
·         să folosească skate-ul, rolerul şi bicicleta în curtea şi clădirea şcolii;
·          să circule pe scara profesorilor;
·         să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
·         să deţine, să consume sau să comercializeze, în perimetrul şcolii şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
·         să consume produse alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe,) respectiv  băuturi care conţin cofeină  în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport;
·         să aruncă gustarea oferită de guvern;
·         să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
·         să urce pe gardul şcolii sau pe orice, ce ar insemna pericol de accidentare.
·          să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.IV.             Sancţionarea elevilor
Art.27.
(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
 (6) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(7) Sancţiunea prevăzută la alin. (4) lit. d) nu se poate aplica în învăţământul primar.

V.                Sanctiuni
Art.28
(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.
Art. 29
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.


Art.29
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
Art.30
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
Art. 31
(1)Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art.32
       (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357 - 1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de         manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.
Art.33
 (1). Dacã elevul cãruia i s-a aplicat o sanctiune mentionatã la Art. 27 punctul 14 literele a. – d. dã dovadã de un comportament ireprosabil pe o perioadã de cel putin 8 sãptãmâni de scoalã pânã la încheierea semestrului/anului scolar, prevederea privind scãderea notei la purtare, asociatã sanctiunii, se poate anula. Anularea este decisã de cel care a aplicat sanctiunea.
 (2). Contestaţia împotriva sancţiunilor se adresează în scris, CA al școlii, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Ea se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariat. Hotărârea CA este definitivă.
(3).Sancţiunile se aplică conform procedurii aprobate în CA .ABATERI
PRIMA DATA
LA REPETAREA ABATERILOR
Intarziere la ora
Avertisment scris în caietul de disciplină

La a 3-a abatere absenţă nemotivată
Absenta nemotivata de la ore
Observaţie individuală
Scaderea notei la purtare cu 1 punct ptr. 10 abs.nemotivate
Ţinuta vestimentară nepotrivită (îmbrăcăminte, păr,etc.)
Observaţie individuală
a.       mustrare scrisă
Lipsa uniformei
Observaţie individuală
La a 2-a abatere: Avertisment scris în caietul de disciplină
La 3-a abatere: mustrare scrisă
Lipsa carnetului de elev
Observaţie individuală
La a 2-a abatere: Avertisment scris în caietul de disciplină
La 3-a abatere: mustrare scrisă
Modificari în carnet
Mustrare scrisa cu scăderea a 1-2 puncte la purtare;

Deranjarea orelor de curs
Observaţie individuală
Avertisment scris în caietul de disciplină

După a 3-a abatere:
-          mustrare scisă
-          discuţii cu părinţii
-          mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ
Distrugerea documentelor scolare, inclusiv caietului de disciplină

Invitarea părinţilor la şcoala pentru a se analiza gravitatea faptei;
Scăderea notei la purtare la 6 pentru adăugare de înscrisuri , deteriorare sau sustragerea unor documente scolare si sesizarea autoritatilor

Distrugerea sau pierdera manualelor şi cărţii împrumutat din biblioteca şcolii
Răscumpărarea cărţii sau achitarea contravalorii acestuia

Distrugerea bunurilor
Plata pagubelor
Discuţie elev(i)- părinte
Plata pagubelor şi:
a.       mustrare scrisă
b.      scăderea notei la purtare
Nepăstrarea curăţeniei în sălile de clasă, pe coridor şi în curtea școlii

Observaţia individuala;

Activităţi in folosul şcolii:
- Efectuarea curăţeniei în clasa la sfârşitul programului
 - strângerea hârtiilor şi a altor resturi din curtea şcolii şi în vecinătatea gardului.
Aruncarea gustării oferită de guvern
Observaţie individuală
Activităţi in folosul şcolii:
- Efectuarea curăţeniei în clasa la sfârşitul programului
La repetarea abaterii:
- Prelungirea efectuarii curăţeniei în clasa la sfârşitul programului

Refuz de a respecta personalul didactic, auxiliar, și nedidactic al școlii
Observaţia individuala;

a.       După a 3-a abatere:
b.      mustrare scisă
c.       discuţii cu părinţii
d.      mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ
e.       retragerea temporară a bursei
f.       scăderea notei la purtare


c.        
Implicarea in conflicte verbale, fizice
Observaţie individuală şi scris în caietul de disciplină
După a 3-a abatere:
a.    mustrare scisă
b.      discuţii cu părinţii
c.       mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ
d.      retragerea temporară a bursei
e.       scăderea notei la purtare
Fumat in toalete, curtea şcolii
Observaţie individuală
Scădera notei la purtare
a.        
Conflicte grave
Discuţie cu elevul, părinţii
a.       mustrare scrisă
b.      mustrare în faţa Consiliului Profesoral;
c.       mustrare în faţa Comisiei de Disciplină
d.      scăderea notei la purtare
Aducerea în şcoală a unor persoane în scopul reglării de conturi
Mustrare în faţa colectivului clasei - anunţarea părinţilor

Aducerea telefonului mobil, tablet, lap-top
Va fi confiscat si restituit doar părinţilor la cererea scrisă şi depusă la secretariat
telefoanele vor fi restituite doar la sfârşitul anului şcolar

Fotografiat, filmat cu telefon sau alte mijloace audio-video
Confiscarea aparatului
Se cheamă părintele imediat pentru returnare, ştergere înregistrări
a.       mustrare scrisă
b.      mustrare în faţa Consiliului Profesoral;
c.         mustrare în faţa Comisiei de Disciplină
d.      scăderea notei la purtare
Difuzarea de materiale cu caracter obscen
- confiscarea materialelor
- discuţii cu părinţii elevului

a.       mustrare scrisă
b.      mustrare în faţa Consiliului Profesoral;
c.         mustrare în faţa Comisiei de Disciplină
d.      scăderea notei la purtare

VI.             Recompensele elevilor

Art. 35.
(1.)Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;
2. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul școlii, la propunerea dirigintelui, a Consiliului clasei sau a directorului şcolii.
3. Se pot acorda premii speciale elevilor care:
a. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
b. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
c. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
4. Scoala Gimnazială „S.I.L.” şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional sau internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea Consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
8. Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt recompensaţi cu diplome şi eventual şi financiar.
9. La sfârşitul anului şcolar, elevii sunt premiaţi pentru activitatea desfăşurată, la propunerea profesorului pentru învăţământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése