Codul eticCODUL de  ETICA
PROPRIE
SCOALA GIMNAZIALA „ S. ILLYÉS LAJOS „ SOVATAPrezentul Cod de etică şi deontologie profesională promovează:
a. Competenţa profesională;
b. Integritatea morală;
c. Cultura organizaţională;
d. Formele respectului (faţă de muncă şi valori, faţă de persoane şi comunitate);
e. Creativitatea, iniţiativă şi personalitatea;
f. Armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
g. Deschiderea către viaţa comunităţii;
h. Alinierea la tendinţele si practicile învăţământului european.Rolul profesorului

         Profesia de cadru didactic trebuie privită de către comunitate cu încredere şi responsabilitate, necesitând  standarde ridicate de profesionalism. Prin urmare, profesorul acceptă atât încrederea publică, cât şi responsabilităţile de a practica profesia în funcţie de cel mai înalt grad posibil de conduită etică. În acest sens responsabilităţile includ angajamentul faţă de elevi, profesie şi comunitate.
         Ca toate codurile profesionale bine stabilite, acesta oferă un ghid de orientare şi include aspecte specifice pentru procesul de luare a deciziilor etice.
Codul prevede şi  un cadru conceptual de evaluare a măsurilor efectuate. Astfel, aplicarea codului la situaţii specifice, în esenţă, se adaptează la fiecare în parte.
         Rolul unui profesor în societate este pe cât de semnificativ, pe atât de valoros. El are o influenţă ce depăşeşte societatea în care trăieşte şi nici o altă personalitate nu poate avea o influenţă mai profundă decât un profesor. Elevii sunt profund afectaţi de afecţiunea profesorului, caracterul lui, competenţa şi angajamentul său moral. Un astfel de profesor devine un model pentru elevii săi. Elevii încearcă să urmeze profesorul lor, în manierele sale, vestimentaţie, eticheta, stil de comunicare şi de gesturi. El, profesorul, este idealul lor.
 În timpul educaţiei lor timpurii, elevii au tendinţa de a stabili obiectivele lor în viaţă şi a planurilor lor de viitor, în urma consultării cu profesorii săi. 

        Prin urmare, un profesor bun şi cu o viziune largă poate juca un rol important în  construirea viitorului elevilor. În acelaşi timp,  un profesor ,,certat”  cu normele de etică şi bună practică poate afecta elevii mult mai serios. Un profesor corupt şi incompetent nu este doar un individ rău, dar, de asemenea, o întruchipare a unei generaţii corupte şi incompetente.


Cadrele didactice joacă un rol foarte activ în procesul de instruire:
§  Ajută elevii în autentificarea procesului de învăţare – crearea legăturilor cu curriculum-ul şcolar, interesele, cunoştinţele existente; stimularea curiozităţii şi dragostea de învăţare
§  Ajută elevii să conducă procesul de învăţare; să se încadreze în obiective, scop, roluri, planuri, termene-limită, precum şi puncte de control, criterii; să identifice şi să aplice strategiile de învăţare optimă pentru procesul de învăţare
§  Ajută elevii să stabilească/construiască „imaginea de ansamblu” a cunoştinţelor fundamentale.
§  Ajută elevii să îşi definească nevoile informative; să stabilească priviri generale asupra subiectelor, lacunelor în cunoştinţe
§  Direcţionarea elevilor pentru a stabili şi folosi cele mai bune surse de informaţii / resurse informaţionale / tehnologii de informaţii / strategii de căutare; pentru a selecta şi respinge informaţiile; pentru a încadra creanţele informaţionale
§  Ghidarea elevilor pentru a analiza informaţiile; a înţelege şi prelucra aceste informaţii; a sintetiza cele mai bune informaţii care să se potrivească cu nevoile personale, şi a le organiza eficient
§  Direcţionarea elevilor în  a construi cunoştinţele în urma analizei şi sintetizării informaţiilor; a reprezenta fapte, propriile idei, opinii şi înţelegeri
§  Îndreptarea elevilor de a comunica cunoştinţele – a traduce cunoştinţe în mesaje în mod clar, încadrând mesajele legate de scopul învăţării, realizarea cerinţelor de evaluare, precum şi utilizarea eficientă potenţialului de mediu şi tehnologic.

        
Acest cod de etică vizează: 
1.     aspecte concrete legate de respectarea legilor şi regulamentelor;
      2.responsabilitatea.
      3. condiţiile de muncă echitabile;
      4. conflictele de interese;
      5. confidenţialitatea;
      6. preocupările;
      7. reclamaţiile;
       Codul de Etică se referă la unele valori esenţiale legate de profesia de profesor, şi anume: integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea şi încrederea.

Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITATE prin:
§  crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare
§  exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte

Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin:
§  comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate
§  exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi corect

Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT fiind:
§   tolerant, atent şi înţelegător cu alte persoane, părerile şi valorile lor
§   conştient de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate

Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin:
§  oferirea priorităţii educaţiei şi instruirii elevilor
§  angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de îmbunătăţire a strategiilor de predare-învăţare
§  colaborarea şi cooperarea cu colegii  în interesul educării şi instruirii elevilor

                                              Principiile eticii

a.     respectarea confidenţialităţii informaţiilor de către salariaţi faţă de şcoală, de către şcoală faţă de elevi
b.    sensibilitatea faţă de conflictele de interese, detectarea şi  dacă este posibil evitarea lor, cât şi transparenţa în activitatea acestora
c.      respect faţă de regulile de drept
d.    conştiinţă profesională, profesionalism
e.      exercitarea profesiunii cu conştiinţă şi responsabilitate
f.      cultivarea competenţei profesionale
g.     limitarea deciziilor şi acţiunilor la competenţa profesională
h.    loialitate şi bună credinţă, a nu înşela, a-şi ţine cuvântul, a fi echitabil
i.       simţul responsabilităţii şi asumarea propriei responsabilităţi
j.       respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi
k.    evitarea discriminărilor de orice fel
l.       respectarea fiinţei umane, a nu aduce prejudicii intenţionate celorlalţi, a respecta personalitatea umană, cu necesităţile şi exprimările sale.
    
                                              Obiective

        Acest Cod de conduită etică este construit în jurul unor obiective clare:
·        promovarea valorilor şi  principiilor etice 
·        crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale în acord cu misiunea instituţiei
·        prevenirea şi rezolvarea conflictelor etice
·        descurajarea practicilor imorale
·        sancţionarea abaterilor de la valorile şi cultura instituţiei.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CADRELOR DIDACTICE 

 Drepturile Profesorului:

 1. Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în Codul Muncii, Legea Educaţiei, Statutul Personalului Didactic şi în Contractul colectiv de muncă.
 2. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în timpul anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administraţie, se va stabili durata absenţei permise şi condiţiile de acoperire a orelor / materiei.
 3. Profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau Consiliului de Administraţie recomandările, observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris.

Îndatoririle Profesorului:
 1. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic şi din prevederile contractului de muncă.
 2. Crearea atmosferei de lucru în timpul orelor, încurajând elevii la o comunicare loială şi dialog eficient, bazat pe respect reciproc.
 3. În perioada pregătirii pentru examene sau lucrări scrise, profesorul trebuie să:
  • fie disponibil de a ajuta elevii în pregătirea eficientă a probelor de examen
  • creeze un mediu ce ar favoriza desfăşurarea corectă şi deschisă a testului /examenului
  • să nu ofere informaţii elevilor la un nivel scăzut, fiind necesar ca elevii să apeleze la meditaţii private
  • să nu preseze părinţii să-şi trimită copiii la meditatii particulare, pentru ca aceştia să fie promovaţi sau pentru a obţine o notă mai bună

 1. în timpul examenelor/lucrărilor scrise:
  •  să aprecieze cu grijă şi corespunzător răspunsurile elevului şi acordarea de note
§  să nu vândă informaţii cu privire la examene /lucrări scrise elevilor/părinţilor
§  să nu colecteze sume ilegale de la elevi pentru examene (de exemplu: pentru plată sau taxe substanţiale, candidaţii au acces la cel puţin o parte din conţinutul examenului)
§  să nu accepte/solicite foloase materiale/băneşti, în scopul facilitării candidaţilor pentru obţinerea unei note mai bune  (de exemplu:  acceptarea notiţelor scrise şi a manualelor ascunse; oferirea de soluţii de rezolvare a subiectelor, utilizarea telefoanelor celulare, etc.)
§  să nu manifeste presiune asupra părinţilor ca aceştia să-şi trimită copiii la meditaţii, pentru a susţine un examen
§  să nu ofere pregătire contra-plată (nu se au în vedere consultaţiile gratuite înainte de examen stabilite conform unui grafic de către conducerea şcolii)
 1. Evaluarea elevilor:
§  Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilităţi de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestora (inteligenţa, imaginaţie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le va aplica.
§  Să nu se accepte cadouri şi favoruri din partea părinţilor şi elevilor, pentru a obţine o notă mai mare
§  Să nu  falsifice lucrările şi/sau rezulatele lucrărilor

6.      Cadrele didactice au obligaţia morală de a efectua în afara normei:  pregătirea suplimentară a elevilor.
7.      Fiecare cadru didactic are obligaţia de a efectua cel puţin o dată la două săptămâni serviciul pe şcoala, în funcţie de graficul stabilit. 
8.      Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu părinţii prin: 
·        şedinţa cu părinții ( lunar ); 
·        vizite la domiciliu; 
·        lectorate cu părinții; 
·        întâlniri individuale; 
·        întâlniri comune diriginte – părinte – elev - cadre didactice; 
·        consultaţii periodice în ziua şi ora stabilită de comun acord
·        consiliul profesorilor clasei pentru stabilirea notelor la purtare. 
9.      Diriginţii, cadrele didactice vor organiza, coordona activităţile extracurriculare. Profesorii diriginţi au obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la formarea unităţii colectivelor pe care le conduc, la păstrarea bunurilor şcolii.
10.  Cadrele didactice, care deţin funcţia de şefi de catedră /comisie, răspund de coordonarea intregii activităţi a catedrei/comisiei şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan de muncă. 
11.  Activitatea educativă va fi sprijinită de tot personalul didactic auxiliar şi nedidactic al şcolii
12.  Activitatea şi programul laboranţilor se stabilesc în cadrul catedrei de specialitate. 
13.  Biblioteca şcolii va funcţiona conform programului stabilit. Bibliotecarul va populariza, prin intermediul cadrelor didactice şi prin activitatea la orele de dirigenţie, fondul de carte. Bibliotecarul răspunde şi de manualele şcolare. 
14.  Sistemul informaţional şi banca de date a şcolii vor fi asigurate prin: 
·        informatician
·        serviciul secretariat; 
15.  În cadrul Consiliului de administraţie, Comisiei diriginţilor şi la nivelul catedrelor/comisiilor vor fi comunicate sarcinile şi hotărârile factorilor de decizie.
16.  Contabilul şef şi administratorul şcolii repartizează pentru personalul din  subordine atribuţii şi sarcini bine definite. 
17.  Activitatea instituţiei este organizată conform programului stabilit  şi pe baza Regulamentului de ordine interioară. 
18.  Pentru rezolvarea unor probleme personale, cadrele didactice se pot învoi conform legii şi în următoarele condiţii: 
·        prin suplinirea cu cerere; 
·        concediu fără plată în condiţiile legii.
19.  Personalul didactic nu trebuie să participe la nici o activitate, în şcoală sau în afara sa, care ar putea afecta imaginea instituţiei.

OBLIGAŢIILE  FAŢĂ DE PROFESIE

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE
1.     să merite încrederea şi confidenţa publică şi să crească stima faţă de profesie prin asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi elevii;
2.     să asigure permanenta înnoire şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale;
3.     să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor de educaţie;
4.     să participe la dezvoltarea culturii sale profesionale deschise şi de reflectare;
5.     să trateze colegii cu respect, cooperând cu ei  şi promovând procesul de studiu al elevilor;
6.     să ofere suport noilor veniţi în această profesie;
7.     să respecte confidenţial informaţia despre colegii săi, cu excepţia situaţiilor impuse de lege  sau obligate prin Codul de etică;
8.     să pună în discuţie comportamentul unui profesor, când este serios încălcat Codul de etică şi deontologie profesională.
9.     să susţină toate eforturile pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în şi prin educaţie.

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE ELEVI
 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE:
1.     să respecte dreptul elevilor fără discriminare
2.     să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi să prevadă orientarea şi încurajarea fiecărui elev de a-şi realiza întregul său potenţial;
3.     să menţină relaţii profesionale cu elevii;
4.     să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;
5.     să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează binele elevilor lor;
6.     să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi  inţelepciune;
7.     să se asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel
8.     să manifeste pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea discredita aceste calităţi
9.     să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în asimilarea cerinţelor promovate de educaţie
10.           să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private
11.           să nu divulge informaţia despre elevi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional
12.           să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi
13.           să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor scolare
14.           să nu aplice pedepse corporale faţă de elevi.
OBLIGAŢII FAŢĂ DE COLEGI
 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE:
1.     să promoveze colegialitatea între colegi, respectându-le poziţia profesională şi opiniile;
2.     să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în pregătire;
3.     să menţină confidenţialitatea informaţiilor despre colegi obţinute în cursul serviciului profesional, dacă dezvăluirea nu serveşte îndeplinirii unei sarcini de serviciu;
4.     să-şi asiste colegii în procedurile paritare negociate şi agreate între sindicatele din educaţie şi angajatori;
5.     să apere şi să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri fizice sau psihice;
6.     să nu accepte gratitudini, atenţii sau favoruri ce ar putea leza sau influenţa deciziile / acţiunile profesorale;
7.     să nu încerce să influenţeze Inspectoratul Scolar si M.E.N. prin  conţinuturi ce ar putea afecta profesorii, elevii şi şcoala(reclamaţii).

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE PĂRINŢI

PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE:
1.     să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire la binele şi progresul copiilor lor;
2.     să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de vedere profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;
3.     să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia şi succesul copiilor;
4.     să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele elevilor săi, exercitând onestitatea şi tactul pedagogic la maximum;
5.     să lucreze şi să coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, principiale, cinstite şi respectuoase
6.     să nu accepte favoruri sau cadouri, în schimbul unor privilegii.

PROFESORII
Art.33. Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea Educatiei 2011, privind Statutul Personalului Didactic, Secţiunile 8-11.  
Personalul didactic are şi următoarele obligaţii:
Respectarea  programului şcolii.
2) Îndeplinirea la timp a sarcinilor trasate.
3) Întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii comisiilor şi conducere.
4) Participarea efectivă la activităţile tuturor comisiilor din care face parte.
5) Să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi personalul şcolii
6) Sa nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi psihică
7) Sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale
8) Să respecte programa şcolară si ordinele M.EN.  privind volumul temelor de acasă  pentru a nu suprasolicita elevii
9) Întocmirea planificării calendaristice semestriale şi anuale şi depunerea la termenul stabilit la şeful de catedră.
10) Să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs
11) Să facă evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare
12) Personalul didactic desemnat, are obligaţia de a informa elevii despre acţiunile care se vor desfăşurate în cadrul şcolii fie direct, fie prin materiale afişate la avizier.
13) Personalul didactic care se remarcă prin implicare şi activităţi nenormate, va fi recompensat la propunerea şefilor de catedră, a responsabililor de arii curriculare, a directorilor.
14) Se interzice profesorilor, a da afară elevii din timpul cursurilor. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi, la sugestia Comisiei de disciplină, îin discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi.
15) Se interzice profesorilor să întrerupă sau să suspende orele de curs fără acceptul conducerii şcolii.
16) Se interzic convorbirile telefonice ale profesorilor, în timpul orelor de curs.
17) Se interzice rezolvarea problemelor de secretariat ale clasei sau ale profesorului, în timpul orelor de curs.
18) Se interzice cadrelor didactice să trimită elevii în cancelarie după cataloage, materiale didactice sau alte obiecte.
 19)Perfecţionarea permanentă în specialitate şi psihopedagogiăa (prin studiu individua lşi participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de catedra, şcoala, ISJ, CCD,  susţinerea gradelor didactice şi perfecţionări periodice conform deciziei Consiliului de Administraţie).
20) Să nu desfăşoare activităţi şi discuţii politice şi de prozelitism religios în şcoală.
21) Să nu lipsească nemotivat de la ore
22)Să consemneze absenţele la începutul orelor şi notele acordate în catalog ;  profesorii care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs.
     Nu sunt admise modificări de note în documentele şcolare.Eventualele greşeli se corectează în ziua respectivă, sub semnătură şi se aplică ştampila şcoliii, după care se consemnează de către serviciul secretariat  într-un registru special de monitorizare a modificarilor făcute în documentele şcolare.

23 Profesorii au obligaţia de a lua catalogul clasei la  orele de curs şi de a-l aduce în cancelarie la sfârşitul orei. Se interzice lăsarea cataloagelor în laboratoare, cabinete, săli de clasă.
24) Semnarea zilnică a condicii de prezenţă este obligatorie. La sfârşitul săptămânii conducerea instituţiei poate anula orele nesemnate de către profesori.
25) Activităţile instructiv-educative organizate în afara orelor de curs (pregătirea suplimentară a elevilor, cercuri, activităţi culturale, artistice, sportive etc.) vor fi incluse în planurile de muncă ale colectivelor de catedră.
26) Cadrele didactice vor fi prezente în instituţie cu 5 minute înainte de începerea orelor de curs.
27) Ţinuta şi conduita cadrelor didactice trebuie să fie, prin decenţă şi bun simţ, adecvate activităţii desfăşurate.
  28) Se interzice introducerea şi consumul băuturilor alcoolice în incinta şcolii sau prezentarea sub influenţa acestora.
      În fişa de evaluare a activităţii cadrelor didactice, se vor include INDICATORI referitori la starea disciplinară a colectivelor de elevi şi la gradul de implicare în soluţionarea situaţiilor disciplinare deosebite (colaborarea cu conducerea, cu psihologul  şcolii, cu familia, cu partenerii de educaţie, etc).
     Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într–un an şcolar, reclamaţii (contestaţii) repetate, scrise sau verbale, cu privire la calitatea procesului de predare – învăţare, nerespectarea deontologiei profesionale  sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în discuţia unei comisii interne de disciplină  care va înainta Consiliului de Administraţie propuneri corespunzătoare.
      Refuzul de a răspunde şi îndeplini sarcinile şi solicitările unităţii, duce la diminuarea calificativului anual şi sancţionarea în conformitate cu prevederile Codului de etică şi Statutului personalului didactic.

     Constituie abatere de la normele de etică şi deontologie profesională şi transmiterea, către colegi, elevi şi părinţi, de informaţii  deformate în mod  tendenţios cu scopul  de a induce nemulţumiri colective şi/sau acţiuni de protest în rândul acestora.


RECOMPENSE PENTRU PROFESORI
1.      Evidenţierea în Consiliul Profesoral
2.      Acordare gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de M.E.N.
3.      Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii, dacă este posibil, sau de la agenţii economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile.
4.      Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel local, judeţean, naţional, pentru participarea la diverse activităţi profesionale.


SANCŢIUNI

Abateri
Prima dată
De mai multe ori
Întârzieri repetate la ore
Notarea în condica de prezenţă
§  Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral şi a Consiliului de Administraţie
§  Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 10 minute
Absenţă nemotivată de la ore
Neplata orei
§  Neplata orelor
§  Diminuarea calificativului anual
§  Sancţiune salarială stabilită de Consiliul de Administraţie
Absenţă nemotivată de la Consiliul Profesoral
Avertisment verbal
§  Atenţionare în faţa Consiliului de Administraţie
§  Diminuarea calificativului anualAtitudine necorespunzătoare faţă de colegi, elevi, părinţi
Avertisment verbal
§  Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral
§  Diminuarea calificativului anual
          Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel nedidactic răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor, potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea prezentelor norme de etică şi deontologie care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
       Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului menţionat, în raport cu gravitatea abaterilor, precum şi procedura sunt cele prevăzute de Legea educaţiei, Secţiunea 11:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
    Orice persoană poate sesiza unitatea cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii.

     Directorul  stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea aba-terii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.Dispoziţii finale
         Comportamentul etic în rândul cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi administrativ reprezintă expresia atitudinilor şi practicilor pe care aceştia le promovează în nume propriu în cadrul unităţii. Atunci când există dubii serioase cu privire la comportamentul etic al colegilor sau dacă profesorii sunt nevoiţi să lucreze în situaţii care nu reflectă standardele menţionate în acest Cod Etic pentru profesori, atunci profesorul este obligat să ia măsuri corespunzătoare pentru a rectifica aceste condiţii.
Până la elaborarea şi aprobarea unei proceduri de aplicare, următoarea procedură poate servi ca  ghid pentru  menţinerea standardelor:

1.     Profesorul trebuie să se anunţe şi să se consulte în mod confidenţial cu conducerea unităţii cu privire la situaţia prin care s-a  încălcat Codul  etic.
2.     Când este posibil, responsabilul de catedră/comisie trebuie să se apropie direct de colegul al cărui comportament este discutabil şi să se caute rezolvarea situaţiei.
3.     În cazul în care problema rămâne încă nerezolvată, recomandările  trebuie să se facă către Comisia de Etică.
4.     Comisia  de Etică este responsabilă pentru:
§  Promovarea principiilor şi normelor de etica şi deontologie profesională.
§  Revizuirea periodică şi afişarea modificărilor făcute la Codul de etică.
§  Diseminarea şi explicarea  conţinutului   Codului de etică.
§  Repartizarea responsabilităţilor  pentru  monitorizarea comportamentelor

Prezentul Cod de etică şi deontologie profesională a fost dezbătut în ordinea menţionată de către Consiliul Profesoral, Comisia de etică şi disciplină, Comisia paritară, şi a fost aprobat de Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ″S.Illyes Lajos″ din Sovata cu votul majorităţii.
Prezentul Cod de etică este obligatoriu pentru tot personalul unităţii. Obligativitatea este individuală şi constă în  cunoaşterea, însuşirea şi respectarea principiilor şi normelor din prezentul Cod de etică.


Director : prof. Kovács Rozália

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése